vremennazzaetost-1

Основната дейност,която този тип предприятие извършва е набирането на работна ръка за местни или чуждестранни компании. Тази дейност се регламентира чрез специални лицензи издадени от Агенция по заетостта, като контрола върху наемането на работници и договорните отношения е засилен.

ИНБАЛАНС Бургас предоставя на клиентите, занимаващи се с този тип дейност експертно счетоводно и ТРЗ обслужване включващо отчетност, поддържането и подаването на ведомости за заплати, работни графици, трудови, здравни книжки и правилници.