Абонаментно счетоводно обслужване:

Ние работим, както с Български компании, така и с чуждестранни със място на стопанска дейност в България. При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, с цел да облекчим Вашето ежедневие и да Ви позволим да се концентрирате изцяло върху работата си, без да разпилявате енергията си за обработка на документи, ние ще Ви предложим професионалните си счетоводни услуги:
текущо счетоводство; аналитично или синтетично; изготвяне и подаване на дневници по Закона за ДДС; работни заплати; одиторски услуги; счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации; представителство пред НАП, НОИ и др. държавни институции; годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации; подаване на годишни данъчни декларации; публикуване на годишни финансови отчети; административни услуги; Изготвяне нa тримесечни и годишни отчети за Българската народна банка; Изготвяне нa месечни, тримесечни и годишни отчети за Националния статистически институт; За повече информация за цената на услугата, посетете нашата секция „Цени“.


Годишно приключване:

Годишното приключване е процес при който се обобщава информацията от дейността на фирмата през финансовата година. За нашите клиенти то е включено в договора и цената. Но го предлагаме и за фирми които нямат ежемесечно счетоводно обслужване. Какво включва то:
– преглед на фирмената документацията.
– препоръки относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри, ако е необходимо.
– сортираме, класифициране и обработка на цялата счетоводна информация за финансовата година.
– изготвяне и подаване на годишни финансови отчети
– изготвяне на консолидирани отчети
– изготвяне и подаване на годишната данъчна декларация. За фирми дейност през календарната година е специален формуляр.
– изготвяне и подаване на декларацията към НСИ.
– консултации по планиране на данъчните разходи за следващата финансова година.
Крайният резултат е че са спазени всички нормативно изискуеми задължения и срокове и клиента няма да понесе санкции и същевременно е планирал със специалисти предстоящата финансова година. За повече информация за цената на услугата, посетете нашата секция „Цени“.


Еднократни услуги:

Чрез нашите експерти и специалисти предлагаме еднократни счетоводни услуги за юридически и физически лица. Какви са те?
– Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица които са задължени да подават такива. На база предоставените документи изготвяме и подаваме ГДД а за изчисленият данък подготвяме платежно нареждане или вносна бележка, за внасяне в бюджета.
– Консултации по данъчни и осигурителни въпроси и казуси. За работодатели които имат трудов спор с работници; За работници които смятат, че правата им са нарушени – имат нужда от специализирана консултация. Могат да се възползват от устна консултация на място в нашите офиси (след предварителна уговорка) или да предложим писмена консултация по зададен конкретен казус.
– Подготовка на документи и отчети за кандидатстване пред банкови или други финансови институции. При кандидатстване за кредит Банките изискват представянето на отчети и финансови показатели на вашето дружество, обикновено по предварително зададени от нея параметри и формуляри.
– Изготвяне на анализи и данъчно планиране за инвестиционни намерения на физически и юридически лица, местни или чуждестранни.


Одитиране:

Независимият финансов одит се извършва съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти и дава оценка за достоверността на отчета. Процесът на одитиране се осъществява чрез тестови проверки на счетоводната и финансовата документацията през цялата година, като целта е да се оцени адекватността на текущото счетоводство за отразяване на стопанските операции, влияещи върху имущественото и финансовото състояние на предприятието, респективно достоверното им представяне в годишния финансов отчет.
Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
Одит за банки или други кредитори;
Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
Ограничен преглед на финансови отчети;
Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
Помощ при изготвянето на финансови отчети. За повече информация за цената на услугата, посетете нашата секция „Цени“.


Правни услуги:

Ние работим с висококвалифициран екип от юристи за да задоволим нуждите на нашите клиенти от професионална правна помощ. Ние притежаваме огромен опит в търговското и данъчно право.

Преди регистрация е важно да се съобразят редица особености и проблеми, от данъчна и юридическа гледна точка  относно правната форма на фирмата – ЕТ, ООД, ЕООД, АД или  ДЗЗД и дружествения договор, тъй като именно той се явява проблемен при бъдещи спорове. Това би спестило много проблеми, време и пари в един бъдещ етап от развитието на фирмите. Тези и други проблеми, определят процесът по регистрация на фирми като съществен, което поражда необходимост от професионален подход и висока степен на компетентност на лицата, които правят фактическата регистрация на фирми.
Осъществяваме също така промени в регистрацията на съществуващи фирми, като:
– Промяна на наименованието;
– Промяна на адреса на управление и на седалището;
– прехвърляне на дялове;
– увеличаване или намаляване на капитала;
– приемане на нови съдружници
– регистрация на чуждестранни компании с място на стопанска дейност в страната.

Повече информация тук: